Buradasınız

Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı

Kültür ,Turizm ve Spor Daire Başkanlığı Yönetmeliği

T.C.
KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR,TURİZM VE SPOR  DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç ve Kapsam

MADDE 1-(1) Bu yönetmelik hükümleri; Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca yapılacak olan hizmetlerin planlı, programlı, etkin ve uyum içerisinde yürütülmesinin sağlanması amacıyla bağlı birimlerin kuruluş, görev, sorumluluk ve uygulamaya konulacak çalışma işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenler.

Kapsam

MADDE 2-(1) Bu yönetmelik Belediyemiz özel mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılacak teşkilat şeması değişiklik hakkı saklı kalmak üzere Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının şube müdürlükleri ile birimlerinde uygulanacak olan görev ve çalışma esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3-(1) Bu Yönetmelik; 5216 sayılı Büyükşehir Belediye ve 5393 sayılı Belediye Kanunu ile yürürlükteki diğer ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4-(1) Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

Meclis                       :Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meclisini ifade eder.
Üst Yönetici            :Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Başkanını veya yetki devri halinde  Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcılarını ifade eder.

Daire Başkanı         :Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanını ifade eder.

Müdür                       : Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına  bağlı; Kültür ve Turizm Şube Müdürü, Kütüphaneler Şube Müdürü, Kadın ve Aile Şube Müdürü’nü ifade eder.

Birim                         :Kültür ve Turizm Şube Müdürlüğü, Kütüphaneler Şube Müdürlüğü, Kadın ve Aile Şube Müdürlüğü’nü ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş ve Bağlılık Esasları

MADDE 5-(1) Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 21. maddesi gereğince; norm kadro esaslarına uygun olarak Meclisçe kabul edilen Teşkilat Şemasında gösterilen makama bağlı olarak hizmetlerini yürütür. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı kuruluş ve bağlılık esası;  bir daire başkanı, Kültür ve Turizm Şube Müdürü, Kütüphaneler Şube Müdürü, Kadın ve Aile Şube Müdürü ile bu müdürlüklere bağlı şeflik/birimlerden oluşur. Şeflik/birimlerin sayılarının belirlenmesi ve isimlendirilmesinde başkanlık onayı alınır. Daire Başkanı idari genel sekreter yardımcısına, birim müdürleri daire başkanlığına, personel ilgili birim müdürüne bağlıdır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görev, Sorumluluk ve Çalışma Esasları

MADDE 6-(1) Daire Başkanı’nın Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 1. Daire Başkanlığını yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde idare etmek, kendisine bağlı müdürlükleri yönlendirmek, denetlemek, vatandaşa daha iyi hizmet sunulmasına gayret etmek, tüm bunlar yapılırken kanun, yönetmelik ve genelgelere riayet edilmesini sağlamak,
 2. Diğer Daire Başkanlıkları Genel Sekreterlik ve Başkanlık makamlarıyla irtibat kurmak ve Başkanca verilecek diğer görevleri yapmak,
 3. Üst yönetim ve ilgili mevzuat tarafından belirlenmiş amaç, hedef, strateji ve ilkeler doğrultusunda yönetimi altındaki faaliyetlerin yürütülmesiyle ilgili politikaları belirleyerek amirlerin onayına sunmak, onaylanan politikaların uygulanışını izlemek, personeline bu konularda açıklamalarda bulunmak,
 4. Harcama yetkilisi olarak her yıl iş ve işlemlerin amaçlara, iyi malî yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirmek ve iç kontrol güvence beyanını düzenleyerek birim faaliyet raporlarına eklemek,
 5. Onaylanan politikalara uygun olarak, yönetimi altındaki faaliyetler için plan, program ve bütçe hazırlamak, bunları hazırlarken Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin amaçları uzun dönemli planları ve diğer programları ile koordinasyonu sağlamak, hazırlanan plan, program ve bütçe önerilerini amirlerinin onayına sunmak,
 6. Birim faaliyetlerini iş bölümü ilkeleri ve mevzuat hükümleri dâhilinde astları arasında dağıtmak, sorumluları belirlemek, verilen görevleri benimsetmeye çalışmak ve koordinasyonu sağlamak,
 7. Birim faaliyetleri hakkında amirine sistematik olarak yazılı veya sözlü olarak bilgi vermek.
 8. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin faaliyetlerini etkileyecek veya ilgilendirecek nitelikte ve kendi görev kapsamına giren dış gelişmeleri, yayınları ve hukuki mevzuatı izlemek, gerektiği hallerde önlemler almak, ilgililere bilgi vermek ve personeline konu kapsamında görev vermek,
 9. Kahramanmaraş ve belediye hizmetlerinin tanıtımı konusunda kentin tarihi kültürel, turistik ve ekonomik potansiyellerinin kullanılmasına olanak sağlayacak, kanun ve yasaların öngördüğü mevzuat çerçevesinde işlemler gerçekleştirmek.

 

MADDE 7-(1) Kültür ve Turizm Şube Müdürlüğü Görev, Sorumluluk ve Çalışma Esasları 

 1. Kültür ve Turizm etkinlikleri adı altında ulusal bazda tüm kitlelere ulusal ve uluslar arası konserler, sergiler, sempozyumlar, konferanslar, söyleşiler, gösteriler, anma günleri, kültür günleri, festivaller, sergiler, mahalle şenlikleri, yurtdışında Kahramanmaraş kültür günleri ve bunlar gibi etkinliklerin hazırlanması, yapılması ve Başkanlığımıza bağlı sergi salonları ve Kültür merkezlerindeki organizasyonların yapılması,
 2. 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. maddesinin “v” bendi gereği; Kültür ve turizm faaliyetleri programlayıp gerçekleştirmek, yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksekokullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları, Sivil Toplum Örgütleri, şair, yazar, araştırmacılar ve sanatçılar ile işbirliği yapmak ve kültür turizm etkinlikleri düzenlemek,
 3. Kültür ve Turizm alanında faaliyet gösteren dernek, vakıf vb. kuruluşlara her türlü desteğin sağlanması ve ortak etkinlikler düzenlenmesi,
 4. Başkanlığımıza bağlı Kültürel Mekânların her türden kültürel ve sanatsal etkinliğe hazır halde tutulması, işletilmesinin sağlanması ve bu mekânların tahsislerinin koordine edilmesi,
 5. Vatandaşların bilgi düzeyinin ve bilincinin yükseltilmesi için bilgi edinme kültürünün geliştirilmesini, kente ait bilgilerin, halk kültürü ve edebiyatının derlenmesini ve arşivlenmesini sağlamak,
 6. Kültür Turizmi, İnanç Turizmi, Spor Turizmi, Sağlık Turizmi, Kış ve Kayak Turizmi, Deniz ve Tatil Turizmi, Kongre ve İş Turizmi, Termal Turizm, Yayla, Kamp, Dağcılık ve Doğa Turizmi gibi turizmin tüm alanlarında, kentimizin öncelikli konum elde etmesi amacıyla, her tür tanıtım ve geliştirme çalışmaları yapmak, buna yönelik etkinlikler düzenlemek,
 7.  Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren Belediye Bandosu’nun şehrimizde yapılan Resmi Bayramlarda, açılış törenlerinde ve organizasyonlarda görev yapmasını sağlamak,
 8. Kahramanmaraş’ın Kültür, Sanat ve Turizm yönünden tanıtım ve gelişimine katkı sağlayacak Kitap, Dergi vb. yazılı materyaller hazırlayıp basımını gerçekleştirmek.
 9. Kentin kültürünü ve belleğini oluşturan taşınır ve taşınmaz kültür mirasını en üst düzeyde değerlendirmek, arşivlemek, müze seksiyonlarında teşhirini hazırlamak böylece genel anlamda bir kent hafızası oluşturup, eklenecek unsurların bu hafızanın üzerinde yer almasını sağlamak,
 10. Kentin ortak kültürü olabilecek her türlü arkeolojik, tarihi ve sanatsal eserin halkla paylaşımını sağlayacak platformlar oluşturmak. Büyükşehir Belediyesinin imkânlarını bu oluşumların hizmetine olabildiğince sunmak,
 11. Tüm müzecilik faaliyetlerini T.C. Kültür Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca hazırlanan “Özel Müzeler ve Denetimleri” mevzuatında belirtilen hususları dikkate alınarak gerçekleştirmek, faaliyet alanı içerisinde kültürel ve sanatsal etkinlikleri yapmak,
 12. Müzelerin envanterini tanıtıcı katalog ve diğer yayınları yapmak,
 13. Gençliğin kültürel bilinç kazanması ve kent kültürünü, tarihini ve yerleşimini doğru anlaması için etkinlikler, eğitim programları düzenlemek,

 

MADDE 8-(1) Kütüphaneler Şube Müdürlüğü Görev, Sorumluluk ve Çalışma Esasları  

 1. Ulusal ve uluslararası anlamda kütüphanecilik adına yapılan yenilikleri takip etmek, uygulanabilecek olanları uygulamak,
 2. Kütüphane koleksiyonlarının zenginleştirilmesi çalışmalarının yanı sıra, yeni kütüphane açma çalışmalarının kontrolünü, takibini, sonuçlandırılmasını sağlamak.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Ortak Hükümler

 

Daire başkanlığının bütçe, performans programı ve faaliyet raporu

MADDE 10- (1) Daire başkanlığı; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yıllık gider bütçe tasarılarını, performans programlarını, faaliyet raporlarını hazırlamak ve süresi içerisinde Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na teslim etmek zorundadır.

 Daire başkanlığının taşınır mal işlemleri ve ihtiyaçların temini

MADDE 11- (1) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu’nun 60. Maddesi uyarınca proje alımları dışında mal ve hizmet alımları ile hurdaya çıkan malzemelerin satışı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca, yapım ihaleleri ise daire başkanlığınca gerçekleştirilir. Ayrıca doğrudan temin sınırları içerisinde kalan tamir, bakım, onarımlar ile yedek parça alımları daire başkanlığınca gerçekleştirilir. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca gerçekleştirilecek ihaleler daire başkanlığıyla koordineli olarak gerçekleştirilir. Daire başkanlığı, birimine ait mal ve malzemelerin giriş-çıkış ve muhafaza işlemlerini yapmak, hurdaya çıkan malzemeleri yok etmek veya satmak, bunlara ilişkin kayıtları tutmakla görevli ve yükümlüdür.

İnceleme ve araştırma

MADDE 12- (1) Daire başkanı, kendi daire başkanlığının faaliyet alanları ile sınırlı olmak üzere; yurtiçi ve yurtdışında bulunan resmi ve özel kuruluşlarda inceleme-araştırma yapmak üzere personel görevlendirebilir. Bu tür görevlendirmelerde Başkanlık Makamından onay alınması gerekir. Ancak tüm personelin yurtdışı görevlendirmeleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın koordinesinde gerçekleştirilir.

Yazışmalar

MADDE 13- (1) Daire başkanlığı; İmza Yetkileri Yönergesi çerçevesinde Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yazışma yapar. Belediyenin diğer daire başkanlıkları ile yazışması olduğu takdirde, aralarındaki yazışmaları öncelikle ele almak ve sonuçlandırmak zorundadır. Dosyalama işlemleri “Standart Dosya Planı” hükümleri çerçevesinde yürütülür.

 

Ortak görevler

MADDE 14- (1) Birden fazla belediye birimini ilgilendiren iş veya görev söz konusu olduğunda koordinatör daire başkanlığı Başkanlık Makamı tarafından belirlenir.

Yönergeler

MADDE 15- (1) Yukarıda sayılan görev alanları ile ilgili işler, tanımlanan şube müdürlüğü bazında hazırlanacak yönergelere göre yürütülecektir. Söz konusu yönergeler bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte 6 ay içerisinde daire başkanlığı tarafından hazırlanır ve Başkanlık Makamının onayı ile yürürlüğe konur.

Değişiklik

MADDE 16- (1) Bu yönetmelikte yapılacak her türlü değişiklik meclis kararı ile yapılır, değişiklik teklifinin Büyükşehir Belediye Meclisi’ne sunulması işlemi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın koordinesinde gerçekleştirilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

 MADDE 17-(1) İşbu yönetmelikte yer almayan hususlara ait işler, yürürlükteki mevzuat ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı emir ve talimatları doğrultusunda yürütülür.

MADDE 18-(1) Bu yönetmelik hükümleri Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinde kabul edildikten sonra büyükşehir belediye internet sitesinde yayınlanması ile yürürlüğe girer.

MADDE 19-(1) Bu yönetmelik hükümlerini Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.

 

 

Paylaşın