Buradasınız

AYKOME Şube Müdürlüğü

AYKOME’nin GÖREVLERİ 

Alt yapı koordinasyon( Aykome) şube müdürlüğü Büyükşehir dahilindeki alt yapı hizmetlerini etkili ve koordinasyon içinde yürütmek amacıyla:

- Yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlar tarafından Büyükşehir dahilinde yapılacak alt yapı yatırımları için kalkınma plan ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program haline getirilir.

- Alt yapı programlarının hazırlanmasında taslakların birleştirilip kesinleştirilmesinde üst yapı program ve çalışmaları ile koordinasyonu sağlar. Kesin programlarda birden fazla kurum ve kuruluşlar tarafından aynı anda yapılması gerekenleri ortak programa alır.

- Ortak programa alınan alt yapı hizmetlerinin amaca uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için‘Alt yapı yatırım hesabı’ adı altında bir hesap oluşturulur.

- Ortak programa alınmayan yatırımların her Bakanlık ile ilgili Büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediyeleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca kendi bütçelerinden yapacakları harcamalarla yerine getirilmesini sağlamak üzere bir program tespit eder ve programın uygulanıp uygulanmadığını kontrol eder.

- İlgili kuruluşlarca imar planı olmayan alanlarda önceden yapılmış tesislerin yeni imar durumuna uygun yol yapım çalışmaları bitmeden mevcut tesislerin uygun hale getirilmesini sağlar.

- Kazı yapılacak tarihleri tespit eder. Kazı yapmanın yasak olduğu tarihlerde acil durumlar için Büyükşehir Belediye başkanına veya Aykome birimi yöneticisine yetki verir.

- Alt yapı ile ilgili kazı yapacak gerçek ve tüzel kişilere izin ve kazı ruhsatı verir ve buna ilişkin bedeli belirler.

- Aykome’ye katılan tüm kuruluşların kent içinde kullanacakları malzemelerle ilgili standartları belirler.

- Gerekli görülen konularda ukome ile işbirliği yapar.

 

ALT YAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

Müdürlüğümüzün idari bir görevi de aykome’nin sekreteryasını yürütmektir. 

- Alt yapı koordinasyon(AYKOME) şube müdürlüğü üyelerin talebi ve başkanlığın talimatı doğrultusunda gündemi hazırlar.

- Aykome’ye üye gönderen kamu kurum ve kuruluşları arasında iletişimi sağlar.

- Alt yapı yatırımı yapan kamu kurum ve kuruluşlarına ait taslak programları birleştirerek kesin program taslağını hazırlar

- Ortak programa alınan alt yapı yatırımları için kurumların kendilerince yapılan alt yapı yatırımlarının aykome programına ve kararlarına uygun yapılıp yapılmadığını izler.

- Doğal afet güvenlik sağlık gibi önceden belirlenemeyen zorunlu hallerde kazı izni verir.

Paylaşın