Buradasınız

Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü

TRAFİK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Amacımız; şehrimizin trafiğini sorun olmaktan çıkarıp, yönetilebilir seviyeye getirmek...

 

MİSYON

Kentimizin Trafik gereksinimlerini halkımızın ihtiyaç ve beklentilerine cevap verecek şekilde günümüz teknolojisinin bütün imkânlarını kullanarak en yüksek düzeyde karşılamak.

VİZYON

Kahramanmaraş kentinin Trafik SİSTEMİNİ Uluslararası standartlara ulaştırmak.

HEDEFLERİMİZ

Şehir içi trafik yoğunluğun tespiti ve kontrolünün sağlanması amacıyla trafiğin yoğun olduğu bölgelere sayım ve hız sensörleri kurulup, şehir içi trafiğin yoğunluk haritası oluşturularak trafiği düzenlemek. Mücavir alan sınırları içerisindeki cadde, sokak ve bulvarlarda trafik akışının iyileştirilmesi amacıyla gerekli görülen kontrolsüz kavşakları sinyalize etmek. K.Maraş Trafiğini modern teknoloji (sensör, dedektör, kamera, vb.) kullanılarak, değişen yoğunluk ve taleplere göre otomatik olarak yönetmek ve halkımızı anında bilgilendirmek için Trafik kontrol Merkezini kurmak, Kent genelinde Yatay ve Düşey Trafik işaret altyapısını yenilemek ve planlanan yerlere yeni uygulamalar yapmak. Tüm Kahramanmaraş trafiğini görecek şekilde kamera sayımızı artırmak.

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

 • Mevcut trafik sinyalizasyon şebekesinin en iyi trafik akışını sağlayacak şekilde yönetimi ile ilgili tüm faaliyetlerin bir bütün olarak Büyükşehir belediye kanununun 7.maddesinin f bendinde belirtilen kanunların belediyelere verdiği görev ve yetkiler doğrultusunda, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli bir şekilde yürütülmesini ve denetimini sağlamak,
 • Ana arterler üzerindeki kavşaklarda tesis edilen sinyalizasyon şebekesinin en iyi trafik akışını sürekli kılacak şekilde çalışmasını temin etmek, arıza durumlarında en kısa sürede arızayı gidermek, trafik akışının hızlı bir şekilde sağlanması için, ilgili birimlerle koordinasyonu sağlamak,
 • Gerekli görülen kavşaklara trafik ışıklı işareti, işaret levhaları koymak ve yer işaretlemeleri yapmak
 • Karayolunda trafik için tehlike teşkil eden engelleri gece ve gündüze göre kolayca görülebilecek şekilde işaretlemek ve ortadan kaldırmak
 • Yol yapısı ve işaretleme yetersizliği yüzünden trafik kazalarının vuku bulduğu yerlerde, yetkililerce teklif edilen tedbirleri almak
 • 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve bu kanuna göre çıkarılan yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak
 • Bu kanunla verilen görevleri Ulaşım Koordinasyon Merkezi ve mahalli trafik birimleri ile işbirliği yaparak yürütmek
 • Trafik düzeni ve güvenliği için Ulaşım Koordinasyon Merkezinin müdürlüğümüze verdiği görevleri yerine getirmek.
 • Trafik düzen ve güvenliğinin sağlanabilmesi için şehir içi yatay, düşey ve ışıklı işaret yapısını hazırlamak, uygulamak ve bu sistemlerin bakım-onarım hizmetlerini yürüterek devamlılığını sağlamak,
 • Okul ve hastane gibi yaya güvenliği açısından önem arz eden yerlerde trafik güvenliğini sağlayıcı tedbirleri belirlemek ve uygulamak,
 • 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 10. Maddesinde belirtilen ve belediyelerin yapmakla yükümlü kılındığı işlerden biri olarak trafik eğitim tesislerini, çocuklar için oluşturmak ve işletmek,
 • Belediye Başkanlık makamınca ve Daire başkanlığınca verilecek diğer benzeri görevleri ifa etmek.