Buradasınız

Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü

Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü’nün Görevleri

Madde10- Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü’nün Görevleri:

    1. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmialtı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanununda belirlenen görev, yetki ve sorumluluklar kapsamında, Müdürlük içerisinde gerekli birimleri kurmak ve organizasyonu yapmak, ihtiyaç duyulan araç, gereç, ekipman vb. sağlamak,
    2. Mülkiyeti belediyemize ait alanlardaki işyerlerini, ruhsatlandırmak, ruhsat sonrası denetlemek,
    3. Yolcu ve yük terminallerindeki iş yerleri, kapalı ve açık otoparklar, toptancı halleri ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek,
    4. Gıda ile ilgili olanlar dahil birinci sınıf gayrisıhhi müesseseleri ile akaryakıt istasyonlarını ruhsatlandırmak, ruhsatlandırma ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek, müracaat dosyalarını tanzim etmek ve Gayri Sıhhi Müessese İnceleme Kurulu'na sunmak, Kurul kararları doğrultusunda iş ve işlemleri yürütmek,
    5. Ruhsat sonrası işyerlerini mevzuat doğrultusunda denetlemek inceleme ve değerlendirme sonuçlarına göre kapatılmasına ve/veya faaliyetten men edilmesine ilişkin işlemleri yürütmek,
    6.  Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine(mülkiyeti belediyemize ait iş yerleri) ruhsat verilip-verilmemesi konusunda Kolluk Kuvvetleri ile koordinasyonu sağlamak ve mevzuat doğrultusunda gerekli işlemleri yürütmek,
    7. 3516 Sayılı Kanunun 21. Maddesi gereğince, ölçü ve ölçü aletlerinin muayene ve damgalama işlerini yapmak,
    8. Ölçü ve ayar memurluğumuza bağlanan yerlerdeki ölçü aletlerinin periyodik ve ani muayenelerini yapmak,  uzunluk ölçülerinin ve hacim ölçülerinin periyodik ve ani muayenelerini yapmak,
    9. 5 kg’a kadar adi tartıların, masa, asma ve ibreli teraziler ile elektronik terazilerin, tek kollu kantarların ve 2000 kg’a kadar basküllerin periyodik ve ani muayenelerini yapmak,
    10. Büyükşehir Belediyesi’nin yetki alanındaki iç sularda bulunan teknelerin bağlama kütüğüne kayıt işlemlerini yapmak,
    11. Görev alanına giren konulara ilişkin, stratejik plan, faaliyet raporu, performans programı, bütçe çalışmaları konularında Daire Başkanlığına sunulmak üzere hazırlık yapmak.
    12. Müdürlük bünyesinde Taşınır Kayıt Kontrol Sisteminde kayıtları tutmak,
    13. Daire Başkanlığınca verilen diğer görevleri yapmak.

 

 

Paylaşın