İMAR MÜDÜRLÜĞÜ
Melike ÖZKAN ÖZDEMİR
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Müdür V.
01.02.1980 Kahramanmaraş Doğumlu olan Orta ve Lise Eğitimini Çukurova Elektrik Anadolu Lisesinde tamamlayan. 1997-2001 Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünde eğitim gören ve 2001 yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde yüksek lisansına başlayıp 2004 yılına kadar K.S.Ü de Araştırma görevlisi olarak görev yaptıktan sonra 2004 Aralık ayında Kahramanmaraş Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Mühendis Kadraosuna naklen Geçiş Yapmıştır. 2008 - 2012 yılları arasında Müdür Yardımcılığı görevi yapan, Müdiremiz Melike ÖZKAN ÖZDEMİR evli ve 2 çocuk annesidir.
Beğeni Oranı
(106 oy)
Title of the panorama (between quotes)
 • İmar Müdürlüğü Web Sitesi:  http://imar.kahramanmaras.bel.tr


  İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 1- AMAÇ : Bu yönetmeliğin amacı imar ve Şehircilik Müdürünün, Müdür Yardımcısının, Şefliklerin memur ve diğer çalışanların asli ve sürekli görevlerini, personel arasında uyum ve denge koordinasyonunu sağlayarak düzenli, süratli ve ekonomik bir şekilde yerine getirmesine dair esasları belirlemektir. 2- KAPSAM : Bu yönetmelik belediyemizde 657 sayılı devlet memurları kanunu kapsamında çalışan memur, vekil memur, 4857 sayılı iş kanunu kapsamında çalışan daimi ve geçici işçileri kapsar. 3- HUKUKİ DAYANAK : Bu yönetmelik 5393 sayılı belediyeler kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı iş kanunu ve yürürlükte bulunan kanun hükmünde kararnameler ve Bakanlar Kurulu kararlarına dayanılarak hazırlanmıştır. 4- TEŞKİLAT YAPISI : •İmar ve Şehircilik Müdürü, • Müdür Yardımcısı, • Danışma ve Halkla İlişkiler Servisi, • Yapı Kullanma İzni Servisi, • İmar Çapı Servisi, • Yapı Ruhsatı Servisi, • Yapı Denetim Servisi, •Gayrimenkul Değerlendirme Servisi, • Kamulaştırma Servisi, • Evrak Kayıt Servisi, • Arşiv Servisi, • Planlama Servisi, • İmar Uygulamaları Servisi, • Kudeb, • Harita Aplikasyon Servisi, • İş Yeri Açma Ruhsat Şefliği, • Kentsel Dönüşüm Şefliği, • Coğrafi Bilgi Sistemi ve Numarataj Şefliği, 5- GÖREV ve SORUMLULUKLAR •Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev ilkesi kent ölçeğinde insanların yaşamsal mekânlarını oluşturmak ve bu mekânların uygulamalarını hizmete sunmaktır. • Bu ilkeyi gerçekleştirirken tarihine saygılı, yörenin geleneksel değerleri ile modern şehircilik ilkelerinin bütünleştirilmesi ve yapısal uygulamalar önceliklerimizdir. Ayrıca doğal bitki örtüsü, coğrafi veriler ve toprak değerlerimiz yapılaşma prensiplerimizdendir. • Genel tanımı ile arazi kullanım kararlarının alınması, bu amaçla barınma, üretim mekanlarının ihtiyaçlarına cevap vermek ve eğitim, sağlık, spor, eğlence, dinlenme, ibadet, ulaşım vs. fonksiyonlarına cevap vererek kitlesel kullanım alanları oluşturmak •Müdürlüğümüzün hizmet esaslarına göre personel gereksinimlerini tespit etmek, mevcut personelin etkin ve verimli olarak hizmet verebilmesi için gerekli çalışmaları yapmak. • Personelin izin, istirahat vb. durumlarını düzenlemek. • İmar uygulaması, ıslah ve yapıya esas olacak bilgiler tanzim ederek çap vermek, Çap verirkende araziyi yerinde inceleyerek özel uygulamaları denetler. Belediyemiz adına arsa üretir ve şehir hizmetine sunar. • Toplumsal hizmet mekânları adına mimari projeler hazırlar. •Özel kişi ve kuruluşların yapacağı binalar ile ilgili hazırlanan projeleri denetler. • Kentsel Sit Alanı çalışmaları yaparak, yapısal ölçekte korumada olan yapılara kontrol hizmeti verir. • İmar plan dışı uygulamalar ve çarpık kentleşme (Kaçak yapılaşma ve gecekondulaşma) ile mücadele kapsamında günlük kontroller yapar. • Belediyemizin diğer müdürlüklerine bilgi desteğinde bulunarak onların önünü açar, ekspertiz raporları tanzim eder, hukuki uyuşmazlıklarda bilirkişilik yapar, istimlak projeleri ve istimlak işlemleri yapar. • İmar planı yapılmamış ve gerekli görülen bölgelerde gerekli verileri toplamak, ilgili kurum ve kuruluşlarla bilgi ve görüş alışverişinde bulunmak, eşik analizleri yapmak, halihazır haritaların üzerine o bölgenin gelecekte olması gereken istikametini pafta üzerine geçirmek, ilgili 1/25000, 1/5000, 1/1000 ölçekli imar planlarının onanması, imar planı talebi, plan islahı, 5 yıllık uygulama planının uygulanması vb. konuları belediye meclisine sunmak. • Şehir istikametine göre araştırma ve inceleme yaparak hedef planları yapmak. • Belediye sınırları içerisinde yürütülen imar faaliyetleri ile ilgili olarak inşaat yapılacak binaların projelerinin ilgili yönetmelik ve kanunlara uygunluğunu kontrol ederek temel üstü ruhsatı almalarını sağlamak. •Gelen taleplere göre bölgedeki ada, parsel ve paftasına göre imar durumu verilmesiyle ilgili işlemleri yürütmek. •İlgili bölgelerde iskan planı uygulaması, parsel ifrazı, ilgili parsellerden yola terki, ve ihdasen satın alma talebi, ilgili yerlerin tevhid, ifraz ve irtifak tesisi işlemleri hakkında belediye encümenine görüş beyan etmek, • İmar faaliyetleri ile ilgili olarak Başkanlıktan, vatandaşlardan ve kamu kurum ve kuruluşlarından gelen talepleri karşılamak. •Periyodik olarak genel taramaları yapmak, kayıtları tutmak ve arşivlemek. • Müdürlükle ilgili komisyonlarda görev almak. • Maili inhidamları tespit ederek rapor hazırlar. • Müdürlüğün hizmet alanlarında ihtiyaçlarını, araç gereçlerini, eksikliklerini tam ve zamanında eksiz olarak hazırlamak. •Arazi çalışması, ifraz, tevhit, ihdas, terkin işlemleri yapar. Projeler hazırlar. İmar uygulaması, ıslah uygulaması ve yapıya esas olacak bilgiler tanzim ederek çap verir, çap verirken de araziyi yerinde inceleyerek özel uygulamaları denetler. Belediyemize arsa üretir ve şehir hizmetine sunar. • Toplumsal hizmet mekânları adına mimari proje hazırlar. Özel kişi ve kuruluşların yapacağı binalar ile ilgili hazırlanan projeleri denetler, bu projelerin doğru uygulanması için ve Kentsel SİT Alanı çalışmaları yaparak kontrol hizmeti verir. • Ayrıca plan dışı uygulamalar ve çarpık kentleşme (kaçak yapılaşma ve gecekondulaşma) ile mücadele kapsamında günlük kontroller yapar. Belediyemizin diğer müdürlüklerine bilgi desteğinde bulunarak onların önünü açar, ekspertiz raporları tanzim eder, hukuki uyuşmazlıklarda bilirkişilik yapar, istimlak projeleri ve istimlak işlemleri yapar. • Müdürlüğümüz yukarıda sayılan görevlerin dışında topoğrafik çalışmalar yapar. Su Abone işlemlerini hazırlar. Zabıta ile birlikte açılış ruhsatlarının imar yönünden kontrolünü yapar. İmar Affından kullanma ruhsatı tanzim eder. 6- MÜDÜRÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUĞU •Personelin ortak nitelikteki görevlerinin yerine getirilmesini sağlamak •Müdürlük faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı takip etmek • Müdürlüğün çalışma esaslarını planlayıp programlamak ve bu programlar uyarınca yürütülmesini sağlamak. •Yasalar, yönetmelikler kanun hükmünde kararnameler, Bakanlar Kurulu Kararları, ve Belediye Başkanlığınca gönderilen talimatları uygulamak ve uygulatmak. • Müdürlüğün faaliyetleri hakkında raporlar tanzim etmek ve ilgili makamlara gönderilmesini sağlamak. •Üst makamlarca verilecek görevleri yerine getirmek. •Müdürlüğün görev ve sorumlulukları bölümündeki işlemlerin zamanında ve eksiksiz yapılmasını sağlamak. • ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili kalite kayıtlarını tutar ve muhafaza eder. •Düzeltici önleyici faaliyet gerektiren durumlarda problemi/öneriyi birim amirine bildirir. •Gerekiyorsa düzeltici önleyici faaliyet formu düzenler. • Tüm çalışmalarında amirlerine karşı saygı, nezaket aslarına karşı adalet içerisinde davranış sergiler. • Yapacağı yanlış davranış ve işlemlerin belediyemizin imajına, misyonuna, kalite politikasını kötü yönde etkileyeceğini bilir. • Birimin en verimli şekilde çalışmasını sağlamak üzere her türlü ihtiyaçlarını zamanında tespit eder ve sağlanması için gerekli tedbirleri alır. Başkan ve Yardımcısının vereceği talimata göre sonuçlandırır. • Kendisine bağlı personelin mevcut kanun, tüzük ve yönetmelikler uyarınca görev ve sorumluluklarını belirlemekle yükümlü doğrudan Başkan ve Yardımcısına karşı sorumludur. • Personelin ortak nitelikteki görevlerinin yerine getirilmesini sağlamak. • Müdürlüğün çalışma esaslarını planlayıp programlamak ve bu programlar uyarınca yürütülmesini sağlamak. • Müdürlüğün faaliyetleri hakkında raporlar tanzim etmek ve ilgili makamlara gönderilmesini sağlamak. 7- MÜDÜR YARDIMCISININ GÖREV VE SORUMLULUKLARI •Müdürlük hizmetleri ile ilgili müdür tarafından verilen görevleri mevzuat çerçevesinde yerine getirilmesini sağlamak. • Müdürün işlerine yardımcı olmak ve verilen yetki sınırları içerisinde evrak havale ve tevziini yapmak. • Şefliklerin iş akışının aksamadan yürütülmesini sağlamak. • Şefliklere müdürün emir, talimat ve isteklerini aktarmak. • Müdürün bulunmadığı (izin, rapor vs. ) zamanlarda müdüre vekalet etmek. • Üst amirlerce verilen görevleri yerine getirmek. 8- İMAR ÇAP SERVİS ŞEFİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI •Yaptığı tüm çalışmalarda kanun, yönetmelik, talimatlar ve proses haritalarını esas alır. •Birimdeki işlemlerin kanun, yönetmelik ve talimatlar doğrultusunda yapılmasını sağlar. • Resmi kurumlar, diğer müdürlükler ve vatandaşlarla ilgili yazışmaların yapılmasını sağlamak. • Şikayet ve talep için servise verilen dilekçelerin değerlendirilmesini sağlamak. • İmar kanunu, ilgili yönetmelikler, imar planı kararlarına uygun olarak imar çapı düzenlemek. • Müdürlükle ilgili komisyonlarda görev almak. 9- DANIŞMA VE HALKLA İLİŞKİLER SERVİS ŞEFİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI •Yaptığı tüm çalışmalarda kanun, yönetmelik, talimatlar ve proses haritalarını esas alır. • Birimdeki işlemlerin kanun, yönetmelik ve talimatlar doğrultusunda yapılmasını sağlar. • Çalıştığı birimdeki ve tüm belediye personeline, vatandaşlara daima güler yüzlü, saygı ve nezaket içinde davranır. • Belediyenin misyon, vizyon, ilke ve kalite politikasına uygun hareket eder. • Çalıştığı birimin düzenli, tertipli ve temiz olmasını sağlar. • Resmi kurumlar, diğer müdürlükler ve vatandaşlarla ilgili yazışmaların yapılmasını sağlamak. • Şikayet ve talep için servise verilen dilekçelerin değerlendirilmesini sağlamak. • Müdürlükle ilgili komisyonlarda görev almak. 10- YAPI KULLANMA İZNİ SERVİS ŞEFİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI •Yaptığı tüm çalışmalarda kanun, yönetmelik, talimatlar ve proses haritalarını esas alır. • Birimdeki işlemlerin kanun, yönetmelik ve talimatlar doğrultusunda yapılmasını sağlar. • Resmi kurumlar daire içi müdürlükler ve vatandaşlarla ilgili yazışmalar için gerekli teknik bilgileri toplamak. • Şikâyet ve talepler doğrultusunda verilen dilekçeler için gerekli bilgileri hazırlayıp yetkili Mimar ve Mühendis ile değerlendirmek. • Yapı kullanma izni müracaatlarının eki projelerin ilgili imar kanunu, imar planı ve mevzuatına göre incelenmesinde yetkili mimar veya mühendise yardımcı olmak. • Yapımı tamamlanmış binalar için yapı kullanma izni formu düzenlenerek yetkili mühendis ve mimarın onayına hazır hale getirmek. • İki nüsha olarak onaylanmış yapı kullanma izin belgesi ve projelerinin bir nüshasını mülkiyet sahibine diğer nüshasının da arşive kayıt edilmek üzere teslim edilmesini sağlamak. 11- YAPI RUHSATI SERVİS ŞEFİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI •Yaptığı tüm çalışmalarda kanun, yönetmelik, talimatlar ve proses haritalarını esas alır. •Birimdeki işlemlerin kanun, yönetmelik ve talimatlar doğrultusunda yapılmasını sağlar. •Resmi kurumlar diğer müdürlükler ve vatandaşlarla ilgili yazışmaların yapılmasını sağlamak. • Şikâyet ve talepler doğrultusunda verilen dilekçeler için gerekli bilgileri hazırlayıp yetkili Mimar ve Mühendis ile değerlendirmek. • Yapı ruhsatı müracaatlarının eki projelerin ilgili imar kanunu, imar planı ve mevzuatına göre incelenmesinde yetkili mimar veya mühendise yardımcı olmak. • Mevzuata uygun olarak hazırlanan yapı ruhsatlarının yetkili mimar ve mühendisin onayına sunmak. • Resmi yapı ruhsatı verilmesi sonrasında demir vizesi ve temel üstü vizeleri ile ilgili dilekçelerin yetkili mühendis tarafından kontrolüne yardımcı olarak vize belgesini onaya hazır hale getirmek. • Müdürlükle ilgili komisyonlarda görev almak. 12- YAPI DENETİM SERVİS ŞEFİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI •Yaptığı tüm çalışmalarda kanun, yönetmelik, talimatlar ve proses haritalarını esas alır. •Birimdeki işlemlerin kanun, yönetmelik ve talimatlar doğrultusunda yapılmasını sağlar. •Resmi kurumlar diğer müdürlükler ve vatandaşlarla ilgili yazışmaların yapılmasını sağlamak. • Şikâyet ve talepler doğrultusunda verilen dilekçeler için gerekli bilgileri hazırlayıp yetkili Mimar ve Mühendis ile değerlendirmek. • Ruhsatsız ve ruhsat eklerine aykırı olarak başlanan yapılara imar kanununun 32. maddesi gereği işlem yapmak ve aynı kanunun 42.maddesine göre işlem yapılmasını sağlamak. • Müdürlükle ilgili komisyonlarda görev almak. 13- KAMULAŞTIRMA SERVİS ŞEFİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI •Yaptığı tüm çalışmalarda kanun, yönetmelik, talimatlar ve proses haritalarını esas alır. •Birimdeki işlemlerin kanun, yönetmelik ve talimatlar doğrultusunda yapılmasını sağlar. •Resmi kurumlar diğer müdürlükler ve vatandaşlarla ilgili yazışmaların yapılmasını sağlamak. • Kamulaştırma işlemlerinde bina, arsa ve ağaç ölçüm ve tespitlerini yapmak ve kamulaştırma evraklarının sonuçlandırmak için gerekli takipleri yapmak. • Müdürlükle ilgili komisyonlarda görev almak. 14- GAYRİMENKUL DEĞERLENDİRME SERVİS ŞEFİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI •Yaptığı tüm çalışmalarda kanun, yönetmelik, talimatlar ve proses haritalarını esas alır. •Birimdeki işlemlerin kanun, yönetmelik ve talimatlar doğrultusunda yapılmasını sağlar. •Resmi kurumlar diğer müdürlükler ve vatandaşlarla ilgili yazışmaların yapılmasını sağlamak. • Diğer kurumlardan gelen evrakların ve verilen dilekçelerin değerlendirilmesini sağlamak. • Belediye adına mücavir alan veya mücavir alan sınırları dışındaki kamu yararı esas olmak üzere 2942 sayılı yasa maddeleri gereği takas işlemlerini ve 3194 sayılı imar kanunu gereği hisseli ve müstakil mülkiyeti belediyeye ait parsellerin satış işlemlerini yaparak hizmet vermektir. • Müdürlükle ilgili komisyonlarda görev almak. 15- EVRAK KAYIT SERVİS ŞEFİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI •Yaptığı tüm çalışmalarda kanun, yönetmelik, talimatlar ve proses haritalarını esas alır. •Birimdeki işlemlerin kanun, yönetmelik ve talimatlar doğrultusunda yapılmasını sağlar. •Resmi kurumlar diğer müdürlükler ve vatandaşlarla ilgili yazışmaların yapılmasını sağlamak. • Tanzim edilen yazışmaların kayıtlarını yaparak düzenli bir şekilde muhafazasını sağlamak. 16- ARŞİV SERVİS ŞEFİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI •Yaptığı tüm çalışmalarda kanun, yönetmelik, talimatlar ve proses haritalarını esas alır. •Birimdeki işlemlerin kanun, yönetmelik ve talimatlar doğrultusunda yapılmasını sağlar. •Tanzim edilmiş imar çapı, inşaat ruhsatı, yapı kullanma izin belgelerini ve projeleri düzenli bir şekilde dosyalayarak kayıtlarının yapılmasını sağlamak. • Tanzim edilmiş imar çapı, inşaat ruhsatı, yapı kullanma izinlerini ve projeleri dosyaladıktan sonra düzenli bir şekilde muhafazasını sağlamak. • Valilik makamına TUİK Bölge Müdürlüğüne, Sigorta İl Müdürlüğüne ve Çalışma Bakanlığına her ay düzenli olarak tanzim edilen inşaat ruhsatlarını ve yapı kullanma izin belgelerini göndermek. 17- PLANLAMA SERVİS ŞEFİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI •Yaptığı tüm çalışmalarda kanun, yönetmelik, talimatlar ve proses haritalarını esas alır. •Birimdeki işlemlerin kanun, yönetmelik ve talimatlar doğrultusunda yapılmasını sağlar. •Resmi kurumlar diğer müdürlükler ve vatandaşlarla ilgili yazışmaların yapılmasını sağlamak. • Şikayet ve talep için servise verilen dilekçelerin değerlendirilmesini sağlamak. • Çevre düzeni planlaması kentsel dönüşüm, kentsel yenileme, koruma planlaması, restorasyon planlaması, ulaşım planlaması kurguları ile beraber, nazım ve uygulama planları ile kentin kullanımına sunmaktır. • Makro ölçekte üst plan kararları ile özellik arz eden projelerin hazırlandığı birimle tüm kentin makro kararlarını almak. • Kentte yaşayan insanların kişisel veya kurumsal talepleri doğrultusunda meclis komisyon ve vatandaş işbirliği imar plan değişiklikleri yapmak. • Gelen plan değişikliklerini Belediye Meclisine sunmak ve alınan karar doğrultusunda işlemi sonuçlandırmak. • Müdürlükle ilgili komisyonlarda görev almak. 18- İMAR UYGULAMALARI SERVİS ŞEFİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI •Yaptığı tüm çalışmalarda kanun, yönetmelik, talimatlar ve proses haritalarını esas alır. •Birimdeki işlemlerin kanun, yönetmelik ve talimatlar doğrultusunda yapılmasını sağlar. •Çalıştığı birimin düzenli, tertipli ve temiz olmasını sağlar. • Resmi kurumlar diğer müdürlükler ve vatandaşlarla ilgili yazışmaların yapılmasını sağlamak. • Şikayet ve talep için servise verilen dilekçelerin değerlendirilmesini sağlamak. • Özel mühendislik bürolarının imar ve kadastro parselleriyle ilgili uygulama taleplerini almak, ilgili kanun ve yönetmelik çerçevesinde değerlendirmek ve bürokratik işlemlerini yürütmek. • İfraz, tevhit, yola terk ve ihdas projelerini ilgili kanun ve yönetmelik çerçevesinde değerlendirmek ve bürokratik işlemlerini yürütmek. • Kurum içi veya diğer kurumlarla ilgili harita kapsamındaki tüm istek ve görüşlere teknik destek sağlamak. • Müdürlükle ilgili komisyonlarda görev almak. 19. HARİTA APLİKASYON SERVİS ŞEFİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI •Yaptığı tüm çalışmalarda kanun, yönetmelik, talimatlar ve proses haritalarını esas alır. •Birimdeki işlemlerin kanun, yönetmelik ve talimatlar doğrultusunda yapılmasını sağlar. •Çalıştığı birimin düzenli, tertipli ve temiz olmasını sağlar. • Resmi kurumlar diğer müdürlükler ve vatandaşlarla ilgili yazışmaların yapılmasını sağlamak. • Şikayet ve talep için servise verilen dilekçelerin değerlendirilmesini sağlamak. • Belediyemizin ihtiyaç duyuduğu bölgelerde kurumumuz imkanlarınca imar uygulaması, hali hazır harita, ifraz, yola terk ve ihdas çalışmalarını yapmak. • Belediyemizce yapılması yürütülen tüm harita çalışmalarında arazi çalışmalarını organize etmek ve fiilen yapılmasını sağlamak. • Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinde belediyemizin imar uygulamaları, tevhid, yolaterk, ifraz vb. işlemlerini fiilen takibini yapmak, (tebliğ dahil) harita mühendisi, harita teknikeri, topoğraf, teknisyenlerin yukarıda belirtilen işlemleri takibi ve tebliği için dış görevleri ifa etmek. • Müdürlükle ilgili komisyonlarda görev almak. 20- KUDEB SERVİS ŞEFİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI 2863 sayılı Kanun ve bu Kanuna göre hazırlanarak çıkarılmış yönetmelikler, Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararları ile koruma bölge kurulunun almış olduğu kararları göz önüne alarak çalışmalarını yürütür.Tadilat ve tamiratlar için verilen izinler bir yıl geçerlidir. Bu süre içinde uygulamanın yapılmaması halinde ilgili kişi ya da kuruluş KUDEB’ e yeniden başvurmak zorundadır.KUDEB, tescilli I. grup yapıların tadilat ve tamiratlarına izin vermeden önce koruma bölge kurulundan görüş alır. Alınan görüşe uyulması zorunludur.Tescilli taşınmaz kültür varlıklarında tadilat ve tamirat gerektiren uygulamalarda, uygulamayı gerçekleştirecek olan kişi ya da kuruluş; mülkiyet durumu ile ilgili belge, yapının mevcut durumunun fotoğrafları ve yapacağı uygulamaya ilişkin açıklayıcı bilgiyi içeren başvurusunu KUDEB’e verir. Bu başvuru, KUDEB’ in en az iki uzmanı tarafından incelenir. Bu uzmanlardan birinin mimar olması zorunludur. İnceleme sonrasında tadilat ve tamirat öncesi durum fotoğraf gibi belgelerle tespit edilir, yapılacak uygulamaya ilişkin koşulların belirtildiği bir izin belgesi düzenlenir.Tadilat ve tamirat uygulaması tamamlandıktan sonra, yapılan uygulamalar KUDEB uzmanlarınca incelenir. Uygulama, izin belgesi doğrultusunda tamamlanmış ise onarım uygunluk belgesi düzenlenir.Tadilat ve tamirat kapsamında başlanılan uygulamalarda esaslı onarım gerektiğinin tespit edilmesi halinde, uygulama durdurulur ve konu belgeleriyle birlikte koruma bölge kurulu müdürlüğüne bildirilir. Koruma amaçlı imar planı bulunmayan sit alanlarında tadilat ve tamiratlar dışında tüm uygulamalar için koruma bölge kurulundan izin alınması zorunludur.Koruma bölge kurulları tarafından onaylanmış rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerine aykırı uygulamalar KUDEB tarafından koruma bölge kurulu müdürlüğüne bildirilir. Koruma bölge kurulundan karar gelinceye kadar onarım uygulaması KUDEB tarafından durdurulur.Koruma bölge kurulları tarafından uygun görülen koruma amaçlı imar planlarının plan hükümleri çerçevesinde uygulanması sürecinde, plan hükümlerine aykırı uygulamalar KUDEB tarafından saptanır ve uygulamalar koruma bölge kurulu tarafından karar alınıncaya kadar durdurulur. Bu konuda hazırlanan tutanak koruma bölge kurulu müdürlüğüne gönderilir.Taşınmaz kültür varlıklarından depreme maruz kalan yapılar ile ilgili uygulamalar Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararları ve konu ile ilgili diğer mevzuat hükümleri dikkate alınarak yürütülür."Yenileme alanları ile ilgili hazırlanacak projelerde hesap, kontrol ve tatbikata yönelik eylemlerde bulunmak. •Koruma bölge kurulu kararlarını kontrol etmek, vizelemek ve sonuçlandırarak ilgili koruma kuruluna bildirmek, onarım, tadilat konularında karar vermek, tatbik etmek, izinsiz müdahalelere müdahale etmek, yasal sürecini gerçekleştirmek. •Resmi kurumlar diğer müdürlükler ve vatandaşlarla ilgili yazışmaların yapılmasını sağlamak. • Şikayet ve talep için servise verilen dilekçelerin değerlendirilmesini sağlamak. •Müdürlükle ilgili komisyonlarda görev almak. 21- COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ ve NUMARATAJ SERVİS ŞEFİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI •Yaptığı tüm çalışmalarda kanun, yönetmelik, talimatlar ve proses haritalarını esas alır. •Birimdeki işlemlerin kanun, yönetmelik ve talimatlar doğrultusunda yapılmasını sağlar. •Çalıştığı birimin düzenli, tertipli ve temiz olmasını sağlar. • Resmi kurumlar diğer müdürlükler ve vatandaşlarla ilgili yazışmaların yapılmasını sağlamak. • Şikayet ve talep için servise verilen dilekçelerin değerlendirilmesini sağlamak. • Kent dokusunu bilgisayar ortamına taşımak için gerekli alt yapı, veritabanı, programların temini, onlarla ilgili eğitimleri vermek ve dökümanları sağlamak ve müdürlükler arası koordinasyonu sağlamak. • Kentin numarataj faaliyetlerini ve UAVT (Ulusal Adres Veritabanı) çalışmalarını yürütmek. • Cadde, Sokak, Bulvar ve Meydan isimleri hakkında gelen talepleri değerlendirerek uygun olanları meclise sunmak ve gerekli yazışmaları takip etmek. • Müdürlükle ilgili komisyonlarda görev almak. 22- İŞ YERİ AÇMA RUHSAT SERVİS ŞEFİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI • Yaptığı tüm çalışmalarda kanun, yönetmelik, talimatlar ve proses haritalarını esas alır. • Birimdeki işlemlerin kanun, yönetmelik ve talimatlar doğrultusunda yapılmasını sağlar. • Resmi kurumlar diğer müdürlükler ve vatandaşlarla ilgili yazışmaların yapılmasını sağlamak. • Vatandaşlardan gelen İşyeri açma ruhsat taleblerini incelemek ve kanun ve yönetmeliklere uygun olanlara uygunluk görüş yazısı vermek. • Müdürlükle ilgili komisyonlarda görev almak. 23- KENTSEL DÖNÜŞÜM SERVİS ŞEFİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI • Yaptığı tüm çalışmalarda kanun, yönetmelik, talimatlar ve proses haritalarını esas alır. • Birimdeki işlemlerin kanun, yönetmelik ve talimatlar doğrultusunda yapılmasını sağlar. • Resmi kurumlar diğer müdürlükler ve vatandaşlarla ilgili yazışmaların yapılmasını sağlamak. • Çevre düzeni kentsel dönüşüm, kentsel yenileme planlarını yapmak ve kentin kullanımına sunmaktır. • Müdürlükle ilgili komisyonlarda görev almak. 24- ÇALIŞMA ŞEKLİ • Mevcut mevzuat usul ve esaslar dikkate alınarak görevin en iyi şekilde yürütülmesi temin edilir. • Alınan emir mevzuatlar dikkate alınarak görev haline getirilir, incelenir icabında koordine edilir ve sonuçlandırılması için ilgili servise intikal ettirilir. 25- SON HÜKÜMLER • Bu yönetmelik Kahramanmaraş Belediye meclisince kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. • Bu yönetmelik hükümleri Kahramanmaraş Belediye Başkanı ve İmar ve Şehircilik Müdürü tarafından yürütülür.


MÜDÜRLÜĞÜN FAALİYETLERİ
 • ÇARŞI ESNAFLARINA BROŞÜR
  Kahramanmaraş Belediyesi’nin vatandaşı ve çarşı esnaflarını eski eserlerin Korumasına yönelik Bilg...
  KÜLTÜR VARLIKLARINA TANITIM LEVHALARI
  Kahramanmaraş Belediyesi, Kültür Varlığı yapılara Tanıtım Levhalarıyla kimlik kazandırdı.
  RESTORASYONLAR TAMAMLANMAK ÜZERE
  Kahramanmaraş Belediyesi tarafından restorasyon çalışmaları yapılmakta olan Dedeoğlu Konakları’nda ç...
  TARİHİ ÇARŞILARDA ALT YAPI ÇALIŞMALARI BAŞLADI
  Kentimizin merkezinde özgün ve kültürel değerini yitirmeye başlayan Tarihi Maraş Çarşıları yeniden c...
  TARİHİ TİCARET BÖLGESİ YENİLENİYOR
  Tarihi Ticaret Bölgesinde yenileme çalışmaları hızla devam ediyor.
  TARİHİ TİCARET BÖLGESİNDE RESTORASYON
  Kahramanmaraş Belediyesi Anadolu’nun en eski ticaret bölgelerinden Maraş Çarşılarının cephe iyileşti...
  KENT BİLGİ REHBERİ YENİLENDİ
  Kahramanmaraş Belediyesi Kent Rehberi bazı değişikliklerle desteklenerek güncellendi.
  COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ ZONGULDAK’TA ANLATILDI
  Kahramanmaraş Belediyesi Coğrafi Bilgi Sistemlerinde yakaladıkları başarıyı tüm Türkiye ile paylaşma...
  ESKİ SANAYİDE KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞLIYOR
  Kahramanmaraş Belediyesi tarafından Menderes Mahallesi Eski Sanayi alanında yapılacak olan “Kentsel ...