Buradasınız

T.C. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı Unvan Değişikliği Sınav İlanı

T.C.

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI

 

 

07/05/2014 tarih ve 28993 sayılı Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğinin 15. maddesine istinaden Başkanlık Makamının 22/01/2016 tarih ve 243sayılı olurları ile Belediyemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görev yapan memur personelin Unvan Değişikliği sınavı için oluşturulan Unvan Değişikliği Sınav Komisyonu 27/01/2016 tarihinde toparlanarak aşağıdaki kararları almıştır.

 

1-) Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5. maddesinin 1. ve 2. unvan değişikliğine tabi kadrolar bendinde belirtilen ve Belediyemiz bünyesinde boş bulunan aşağıda adedi, unvanı, derecesi ve sınıfı belirtilen kadrolar için Unvan Değişikliği Sınavı yapılmasına, sınavla ilgili İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nce belirlenen takvim ve şartların uygulanması,

 

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA TABİ KADROLAR

 

2-) Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aşağıdaki genel şartlar aranır.

a) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

b) Yükseköğrenim mezunu olanların 1-4 dereceli kadrolara atanmaları için 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen süre kadar hizmeti bulunmak.

3-) Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır.

  1. Mühendis, kimyager kadrolarına atanabilmek için;

    1. Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

    2. Öğrenim durumu itibarıyla atanacağı kadro unvanını ihraz etmiş olmak,

  2. Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

-En az iki yıl süreli mesleki veya teknik yüksekokulların teknik bölümlerinden tekniker unvanı ile mezun olmak gerekir.

  1. Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;

- Endüstri meslek lisesi, kız meslek lisesi ve/veya dengi diğer teknik lise mezunu olmak,

4-) Unvan değişikliği sınavı ilanı, başvuru ve sınav şekli.

A-) Unvan değişikliği yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve sayılarının, Unvan Değişikliği Sınavına atanacaklarda aranan şartlar ile sınavın yeri, zamanı ve diğer hususların personele duyurulmak üzere birimlere yazılı olarak bildirilerek ilan panolarında askıya asılmasına ve Belediyemizin www.kahramanmaras.bel.tr internet adresinden ilanen duyurulmasına,

B-) Unvan Değişikliği Sınavına başvuruda bulunacak personelin Mahalli İdareler Görevde Yükselme Yönetmeliği esas alınarak Komisyonumuzca belirlenen genel ve özel şartları taşımış olması gerekmektedir.

C-) Başvuruların 27/01/2016 tarihiden başlayarak 02/02/2016 tarihine kadar İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına dilekçe ile yapılması gerekmektedir.

D-) Başvuruda sınava girmek istediği kadronun sınıfı, unvanı belirtilerek atanma şartlarını taşıdığına dair belgeleri ibraz etmesi gerekmektedir.

Komisyonumuzca yukarıda belirtilen hususlar görüşülerek karara bağlanmıştır.

 

Dosya ekleri: 
EkBoyut
PDF simgesi dilekce_ornegi.pdf52.14 KB

Paylaşın